Sermon on the Mount

  • St. Bartholomew Catholic Church Wayzata MN

Alto soloist - premiere oratorio of Paul J. Rudoi with Magnum Chorum.